logo

01 Ekim 2018

666 Sayılı KHK’nın Bazı İbareleri İptal mi Edilecek?

Üst kurullarda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan personelden “uzman” unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında uygulan ücret sisteminin, bu kurullarda daha önce göreve başlamış olanlara göre farklı belirlenmesini öngören düzenlemenin iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.
Açılan bir davada, 666 sayılı KHK’nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… uzman …” ibarelerinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Ankara 9. İdare Mahkemesinin istemi, Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 2015 tarihli toplantısında esastan karara bağlanacak.
İptali istenen düzenleme üst kurullarsa çalışan uzmanlar için emsal belirliyor
666 sayılı KHK’nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların kadro ve pozisyonlarına14/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan uzman unvanlı meslek personeline her ne ad altında olursa olsun yapılacak ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarının uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına yapılan ödeme ve yardımların bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceğine ilişkin hüküm de yer alıyor.
Bu düzenleme, 12.1.2012 günlü tarihli ve 6266 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle kısmen değiştirilmiş ve madde kapsamındaki kurumlar arasına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da dahil edilmişti.
Bu düzenleme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) aynı unvanda görev yapan personelin farklı ücret almaları sonucunu doğurmaktadır.
 
Aynı düzenlemenin murakıplara ilişkin hükmü iptal edilmişti
Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 2015 tarihli toplantısında, 375 sayılı KHK’nın Ek 11. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “murakıp ve” ibarelerinin iptaline Karar vermişti.
Düzenlemenin son hali
375 sayılı KHK , Ek Madde 11: “EK MADDE 11-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;…
b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.”
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları