logo

01 Ekim 2018

Atamaları Düzenleyen Başbakanlık Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

2 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/13 sayılıBaşbakanlık Genelgesi, üzerinden 10 gün geçmeden değiştirildi.
Yapılan değişiklik şu şekildedir:
“2/12/2015 tarihli ve 29550 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2015/13 sayılı Başbaşbakanlık Genelgesinin; ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin sadece bakanlıklar merkez teşkilatları için (bakanlık özel kalem müdürlükleri ile basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri hariç) uygulanması, (2) numaralı alt bendinin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”
Bu Genelgenin atıfta bulunduğu fıkra şu şekildedir:
“Tüm kamu kurum ve kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Yüksek mahkemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli istihbarat Teşkilatı, il Özel İdareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile 9266 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel hariç);
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesine göre yapacağı atamalarda,
b) Müşterek kararla atama gerektirmeyen;
1) Müstakil birim amiri ve üstü kadrolara yapacağı atamalarda,
2) İl müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda (yükseköğretim kuramlarının kendi aralarında yapacakları atamalar hariç),
c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda,
Başbakanlıktan izin alacaktır.”
DEĞERLENDİRME
Yeni düzenlemede, 2015/13 sayılı genelgede iki değişiklik yapılmıştır.
1- Genelgenin eski halinde tüm müstakil birim amirliklerine yapılacak atamalarda Başbakanlıktan izin alınması öngörülmüştü.
Yeni yapılan düzenlemede, Başbakanlıktan izin alma prosedürü, sadece, Bakanlık merkez teşkilatlarındaki müstakil birim amirliklerine yapılacak atamalarla sınırlı tutulmuştur.
Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları gibi (üst kurullar) kurumlar ile taşra birimleri, Başbakanlıktan izin alma prosedürünün dışına çıkarılmıştır.
Üniversitelerdeki daire başkanı atamalarındaki garipliğe dikkat çekmiştik. Buna imkan tanıyan b-2 bendi bütünüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre müşterek kararla atama gerektirmeyen il müdürü ve daire başkanı kadrolarına yapılacak tüm atamalar için Başbakanlıktan izin alınmasına gerek olmayacaktır.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları