logo

01 Ekim 2018

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı Olanlar Memur Olabilir Mi?

İşledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları neticesinde haklarında, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilenlerin bu durumunun, memur olmalarına veya memur kalmalarına etkisi konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.
657 sayılı Kanunda, Devlet memuriyetine girmeye ve memuriyette kalmaya engel olacak suçların bazıları sayma yoluyla, bazıları ise alınan hapis cezasının süresine göre belirtilmiştir.
Devlet memuriyetine girmeye ve memuriyette kalmaya engel hapis cezaları
657 sayılı Kanunun, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartları düzenleyen 48/A/5 maddesinde yer alan hükümlere göre;
1-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, memuriyete alınmaz ve memuriyette görev yapamaz.
Taksirli bir suç nedeniyle alınan hapis cezasının süresinin uzun veya kısa olması, memuriyete girmeye veya memuriyette kalmaya engel teşkil etmemektedir.
2-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar, memuriyete alınmaz ve memuriyette görev yapamaz.
Öte yandan, sayma yoluyla belirtilen bu suçlar nedeniyle verilmiş olan hapis cezasının süresinin kısa olması veya bu suçlar nedeniyle verilmiş cezaların affa uğramış olması, memuriyete girmeyi ve memur olarak kalmayı sağlamamaktadır.
Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması
Ceza Muhakemesi Kanununa göre; sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması halinde mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ise, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.
Buna göre, işledikleri suçlardan dolayı haklarında yapılan yargılama neticesinde, mahkeme tarafından “hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına” karar verilmesi durumunda, ortada bir mahkûmiyet hükmü de bulunmayacaktır. Bu nedenle, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilen haller, işlenen suçun memuriyete engel olabilecek türde olup olmadığına bakılmaksızın, memuriyete girmeye ve memuriyette kalmaya engel sayılmayacaktır.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları