logo

01 Ekim 2018

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliğine Dair Esaslarda Değişiklik Yapıldı

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı.
Bugün yürülüğe giren Yönetmelikler ile;
*Yönetmeliklerin ”Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri” başlıklı maddelerinin başlıkları “Vize işlemleri ve belgelendirme” olarak değiştirildi.
*Aynı maddelerde yer alan, ”Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.” şeklindeki cümleler “Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişi ve kurumlara ait yetki belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.” şeklinde değiştirildi.
*Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kişilerin de, Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları ve Bakanlıkça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri gerektiği hüküm altına alındı.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Vize işlemleri ve belgelendirme” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “vize işlemlerini yaptırmak isteyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.
“Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişi ve kurumlara ait yetki belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRYÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Vize işlemleri ve belgelendirme” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “vize işlemlerini yaptırmak isteyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.
“Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişi ve kurumlara ait yetki belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları