logo

26 Eylül 2018

Memura Çalışmadan Emeklilik İmkanı Geliyor

Devlet memuru olarak çalışırken görevinden ayrılan memurlara belirli şartları sağlamaları halinde isteğe bağlı emekli sandığı kapsamında prim ödeyerek emekli olma imkanı sağlanmaktadır. Peki hangi memurlar isteğe bağlı kapsamında prim ödeyebilir, şartları nelerdir?
Hangi Memurlar İsteğe Bağlı Prim Ödeyebilir?
-5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra görevinden ayrılanlar,
– 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak (Emekli Sandığı) yeniden çalışmaya başlayıp görevlerinden ayrılanlar,
-2008/Ekim ayından önce ve ya sonra emekli sandığı kapsamında çalışırken işten ayrılıp SSK ve ya Bağ-Kur kapsamında çalışan ve bu kapsamda çalışmayı bırakanlar,
Gerekli şartları sağlamaları halinde 5434 Sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı prim ödeyebilirler.
Hangi memurlar isteğe bağlı prim ödeyemez?
-Kurumları tarafından görevlerine son verilen memurlara,
-657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (A) 5 bendi uyarınca taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaları nedeniyle Devlet Memurluğuna alınma şartlarını kaybetmiş olanlar
            -657 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarından, yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakanlar,
            -Diğer kapsamlarda zorunlu ya da isteğe bağlı olarak sigortalı olanlar,
            -Kendi sigortalı çalışmasından dolayı emekli olanlar ya da gelir alanlar.
            5434 Sayılı Kanun Kapsamında İsteğe Bağlı Prim Ödeme Koşulları
Aşağıdaki şartları sağlamaları halinde memurlar 5434 Sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı prim ödeyebilirler.
-657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
-Görevinden istifa ederek ayrılmış olmak,
-SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışırken işten ayrılarak işten ayrıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmak.
On yıllık süre hesabında hangi çalışmalar dikkate alınmaz
Emekli sandığı kapsamında isteğe bağlı katılımcı olmak için hesaplanan on yıllık sürenin içerisinde:
-Fiili hizmet süresi zammına tabi çalışmalar,
-İtibari hizmet süreleri,
-Ücretsiz izin süreleri,
-Hizmet borçlanmaları,
Dikkate alınmaz.
İsteğe Bağlı Prim Ödemek İsteyen Memurlar Nereye Başvuru Yapabilir?
Yukarıda sayılan şartları sağlayan devlet memurları emekli sandığı kapsamında isteğe bağlı iştirakçi olmak için başvurularını bir dilekçe ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.
Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı İştirakçiler İçin Prim ve Kesenekler Nasıl Hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilerin ödemesi gereken bir aylık kesenek ve karşılık tutarı sigortalının görevinden ayrıldığı tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16 emeklilik keseneği ve %20 kurum karşılığı olmak üzere toplam %36’sıdır.
Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı Prim Ödeme Hangi Hallerde Sona Erer
-6 aydan fazla emekli keseneği ya da primlerin yatırılmaması,
-Sigortalı olarak çalışmaya başlanılması,
-Ayrılma talebinin dilekçe ile bildirilmesi,
Halinde isteğe bağlı iştirakçilik sona erer.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları