logo

01 Ekim 2018

Memurlara Yanlışlıkla Verilen Derece Geri Alınabilir Mi?

Devlet memurlarına, memuriyete girişlerinde veya haklarında intibak işlemleri yapılırken, hatayla fazladan derece verildiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir.
Mevzuata uygun yapılmayan terfilerin memur lehine kazanılmış bir hak doğurmayacağı genel olarak kabul edilmekle birlikte, mevzuata aykırı terfilerin geri alınmasının bazı durumlarda “istikrar ilkelerine” aykırı olacağı değerlendirilmektedir.
Devlet memurları hakkında yapılan terfi veya ilerleme işlemlerinde hata yapıldığının ve fazladan derece/kademe verildiğinin anlaşıldığı durumlarda, kurumlar genellikle Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 26.9.1952 tarih ve K:1952/244 sayılı Kararı çerçevesinde işlem yapmaktadırlar. Ancak, kurumların bu Kararda belirtilen değerlendirmelerden farklı uygulamalara gittiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir.
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun Kararı
2575 sayılı Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararlarına; Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeleri ve idarenin uymak zorunda oldukları belirtilmiştir.
Öte yandan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 26.9.1952 günlü, K:1952/244 sayılı kararında; “… kanunsuz yapılan bir terfinin memur lehine müktesep bir hak doğurmayacağı aşikar olmakla beraber, bu işlemin bir çok subjektif tesir ve neticeler doğurduğu, idarece kanunsuz bir terfi işleminin her zaman geri alınabileceğini kabul etmenin “istikrar ilkesiyle” bağdaştırılamayacağı, memur hakkında kanuna uygun müteaddit terfiler cereyan ettiği takdirde idare tarafından kanunsuz terfinin geri alınmasının tecviz edilmeyeceği…”  ifade edilmiştir.
Memurların derece yükselmesi
Eğitim durumları, görev unvanları ve hizmet sınıfları çerçevesinde belirlenmiş olan memuriyete giriş derece ve kademelerine göre memuriyete başlayan Devlet memurları, normal şartlarda her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi yapmaktadırlar.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilave kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi yapılmasına imkan veren çeşitli durumlar da söz konusudur.
Hal böyle iken, memuriyete girişte veya memuriyet sırasında memurların kademe ve derecelerine ilişkin işlemler yapılırken, yanlışlıkla fazladan kademe ve/veya derece verilmesi durumlarıyla da karşılaşılabilmektedir. Hatalı kademe ve/veya derece verildiğinin fark edilmesi durumunda ise genellikle kurumların fazladan verilen kademe ve/veya dereceleri geri alma yoluna gitmekte, bu durum ise bazen ilgililer tarafından idari yargıda dava konusu edilmektedir.
İdari yargının konuya bakışı
Kurumlar tarafından, fazladan verilmiş olan kademe/derecelerin geri alınması durumunda konu yargıya intikal ettiğinde, idari yargı yerleri Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 26.9.1952 günlü, K:1952/244 sayılı Kararı ile Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre konuyu değerlendirmektedir.
Bu çerçevede, Danıştay  tarafından verilen çeşitli kararlarda, İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında sözü edilen “müteaddid terfiiler” ibaresinden en az iki derece terfiinin yapılmış olmasının anlaşılması gerekeceği ve bunun da altı yıllık bir süreye karşılık geldiği  şeklinde ifadeler yer almıştır.
Ayrıca, konuya ilişkin yargı kararlarında, hatalı terfi işleminin yapıldığı tarihten itibaren 6 yıldan fazla süre geçmiş olması ve bu dönem içerisinde çeşitli defalar usulüne uygun kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi yapılmış olunması durumunda idari istikrar gereği hatalı terfilerin geri alınmasının uygun olmayacağı, ancak yapılan hatalı işlemden sonra geçen sürenin daha kısa olması halinde ise fazladan verilen kademe ve derecenin geri alınabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları