logo

01 Ekim 2018

Polislikte Branşlaşma Nasıl Olur?

Polis olmak isteyen Genç Arkadaşların genelde önceden çalışmayı amaçladıkları alanlar olmaktadır. Fakat Emniyet Teşkilatından bu alanlarda görev almak kabiliyet, eğitim ve bilgi birikimine dayanmaktadır.Emniyet Teşkilatı çok farklı branş ve çalışma alanlarından oluşur bu sayfada genç arkadaşlarımızı bilgilendirmek ve meraklarını gidermek amacı ile bu branşlarla alakalı olark bilgi vermeye çalışacağız.

 

BRANŞLAŞMADA AMAÇ
Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelin branşlaşma işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak branşlaşma işlemlerinin ne şekilde ve nasıl yapılacağına dair esasları tespit etmek ve bu yönetmelik hükümleri dahilinde yürütülmesini sağlamak amacıyla 2002 yılında bir genelge hazırlanmıştır.Bu genelge kapsamında sizlere bilgi aktaracağız

 

 

KURMUMUZ İLE ALAKALI BAZI TERİMLERİ ÖĞRENMEİZDE FAYDA VAR BUNLAR : 

 

Genel Müdürlük                         :Emniyet Genel Müdürlüğü 

 

Genel Müdür                               :Emniyet Genel Müdürü 

 

Genel Müdür Yardımcısı           :Emniyet Genel Müdür Yardımcıları 

 

Daire Başkanlığı                         :Branşlı personele sahip Daire Başkanlığı 

 

Branş                                            :Emniyet Teşkilatındaki görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlar

 

Genel Hizmet Statülü Personel   :Branşlı personel kapsamı dışındaki personel

 

Branşlı Personel                         :Yönetmelikte sayılan branşlarda çalıştırılmak üzere branş kursu verilerek sertifikalandırılan ve branşa aktarılan persone

 

lBirim                                             :Teftiş Kurulu ve Polis Akademisi Başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını, Cumhurbaşkanlığı,  Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüklerini, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, İl Emniyet Müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşları 

 

TMK                                              : Teşkilat, Malzeme ve Kadro                                                  

 

 

 

                                        Emniyet Hizmetleri Sınıfında Yeralan Branşlar

 

 Emniyet Teşkilatında toplam aktif 13 branş mevcuttur

 

1 Balıkadam   –    Koruma Dairesi Başkanlığı  

 

Denizlerimiz ve içsularımız ile liman bölgelerinde kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleriyle, cesetleri dalış yapmak suretiyle arayan, yasak mal, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı şüphesi bulunan gemilerin karinalarını aramak, sel ve su baskını gibi doğal afetler sırasında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek ile görevlendirilen personele denir.

 

2 Bando  –  Polis Akademisi Başkanlığı    

 

Emniyet Teşkilatı personelinin moral motivasyonunu en yüksek düzeyde tutmak ve polis halk ilişkilerini geliştirmek üzere bayram, yas, tören, ve mesleki özel günlerde, teşkilatın sosyal faaliyetlerinde birlik ve beraberlik duygu ve düşüncelerini müzik sanatı, bilgi ve becerisi ile anlatan personeldir.

 

3 Bilgi İşlem  –  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

Emniyet Teşkilatınca yürütülen hizmetlere bilgisayar teknolojisi desteği sağlamak suretiyle, hizmetin etkin, verimli ve hızlı yürümesine katkıda bulunan ve bu amaçla bilgisayar teknolojisine dayalı sistemlere ilişkin analiz, tasarım, kurulum, yazılım, işletim, yönetim, bakım-onarım, eğitim hizmetleri üreten personeldir.

 

4 Bomba – Uzmanı Kriminal Polis Laboratuvarları

 

 Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş Bomba ve İnceleme Uzmanı Yetiştirme Kursunu başarı ile tamamlamış; bomba, şüpheli  paketlere yaklaşma, zararsız hale getirme, imha etme, artıklar üzerinde delil inceleme ve araştırmasında teknik olarak fiilen bu görevi yürüten personeldir.

 

5 Havacılık – Havacılık Dairesi Başkanlığı

 

 Havacılık hizmetlerinin yürütülmesi için, Daire Başkanlığının uygun gördüğü yerlerde, gerekli eğitim veya kursları başarı ile tamamlayan; Uçucu Personel, Pilot, Öğretmen Pilot, Test Tecrübe Pilotu, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, yer ve hava lojistik hizmetleri veren; itfaiye, yakıt ikmal, depo ve bakım atölyelerinde çalışan personel ile Kule Operatörünü ifade eder.

 

6 istihbarat    –    İstihbarat Dairesi Başkanlığı

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal  düzenine ve genel güvenliğine ilişkin her türlü  önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak, suç ve suçluların tespitine yönelik olarak yurtiçinde istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere görevlendirilen personeldir.

 

7 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müc. Dairesi Baş

 Uyuşturucu ve silah başta olmak üzere her türlü kaçakçılık, organize ve ekonomik suçlarla mücadele eden birimlerde çalışan, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele temel eğitim kursu görmüş personeldir.

 

8 Kriminal – Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

 

Adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi suç delillerini bilimsel ve teknik yöntemlerle inceleyip değerlendirerek, ekspertiz raporu hazırlamak, bu amaçla araştırma ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, diğer ülke kriminal laboratuvarları, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve şahıslarla işbirliği yapmakla görevlendirilmiş Daire Başkanlığı ve Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüklerinde çalışan ve yeterlikleri uygun görülerek bu branşa aktarılmış personeldir.

 

9 Muhabere –  Haberleşme Dairesi Başkanlığı

 

 Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki muhabere elektronik sistemlerinde, radyo-televizyon istasyonlarında ve foto film ünitelerinde görevli olup, bu hizmet dallarında; telsiz telgraf maniple, teleks, bilgisayar, santral ve kripto operatörü olarak istihdam edilen işletmeci, mühendis, teknisyen, spiker, tonmayster, programcı, diskjokey, fotoğrafçı kameraman ve prodüktör olarak görev yapan, Daire Başkanlığınca açılan branşı ile ilgili kursları başarı ile tamamlayarak sertifika alan personeldir

 

10 Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit    –    Asayiş Dairesi Başkanlığı 

 

 Adli ve idari soruşturmalarda kanuni ve bilimsel usullerle iz, eser, emare veya delil elde edilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, suç ve suçlunun tespit ve ispatında teknik hizmet yürüten, hizmet içi eğitimi almış personeldir.

 

11 Özel Harekat    –        Özel Harekat Dairesi Başkanlığı

 

Silahlı terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin, Polis sorumluluk bölgelerinde giriştikleri silahlı eylemlerini engellemek, örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek veya yakalamak , uçak, araç, gemi, metro, tren, bina, ve benzeri yerlerde rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan Devlet Büyüklerimizin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyonu gerektiren olaylara ani müdahalede bulunmak üzere , teşkilatımız birimlerinden özel olarak seçilen, özel eğitimden geçirilen , yüksek atış kabiliyetine, kısa reaksiyon süresine sahip, soğuk kanlı, gönüllü, fiziki yönden güçlü dayanışma ruhu gelişmiş personeldir.

 

12 Terörle Mücadele   –    Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanlığı

 

Devletin bütünlüğünü bozmaya , anayasal düzenini değiştirmeye yönelik örgütlü suçları engelleme, suç işleyenleri tespit etme , yakalama, sorgulama ve gerekli tahkikatı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli personeldir.  

 

 

13 Trafik  –  Trafik Hizmetleri Başkanlığı

 

Trafik kanunu ve bağlı mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, trafiğin yönetim ve denetimi, araç tescil , sürücü belgesi ve ceza işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

Branş İşlemlerinde Kurs Görülmesi

 

Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi için ilgili branş kursunun görülmesi zorunludur. Hangi kursların branşa aktarmaya esas teşkil edeceği branş yönergesinde belirtilir. Branş komisyonlarınca  ilgili branşın yönergesinde sayılan nitelikleri taşıyan personelden; genel hizmet statülü olanlar ya da başka bir branşa sahip olup da bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması uygun görülenler branş  kursuna çağrılabilir. Branşlı bir personel meslek yaşamı boyunca branşa aktarmaya esas teşkil edecek en fazla 2 kurs alabilir.

 

Sertifikalandırılma

 

Kurs bitimi yapılan sınavda başarılı olan personele sertifika verilir. Kursa katılan fakat kursa sağlık nedenleriyle devam edemeyeceği  sağlık raporu ile  sabit olanlar veya idarece kabul edilebilecek bir mazereti nedeniyle devam edemeyenler açılacak ilk kursa çağırılır. Bu süre zarfında başka bir kursa katılarak branşlı personel sıfatını kazanırsa tamamlayamadığı  kursla ilgili hak talebi düşer; ancak 9 uncu madde hükümleri saklıdır.

 

Branştan Çıkarma

 

Personelin ilgili  branş yönergesinde ifade edilen niteliklerden birini kaybetmesi, hizmette verimli olamayacağının bilgi ve belgelerle anlaşılması hallerinde; ilgili birim amirinin branş komisyonuna getireceği gerekçeli teklif üzerine, ilgili branş komisyonunca teklif edilenler, birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile branştan çıkarılır.Genel Müdür bu yetkisini birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına devredebilir.Branştan çıkarılan personelin branştan çıkarılma onayının bir sureti bilgisayar kayıtlarının güncellenmesi amacıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 

Branştan Ayrılma

 

Bulunduğu branştan ayrılmak isteyen personel ilgili branş komisyonunun teklifi, birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının onayı ile branştan ayrılabilir. Branştan ayrılan personelin branştan ayrılma onayının bir sureti bilgisayar kayıtlarının güncellenmesi amacıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 

Branştan Ayrılan ve Branştan Çıkarılan Personelin Durumu

 

Branştan çıkarılan ya da ayrılan personel genel hizmet statüsünde istihdam edilir. Branştan 12 nci madde gereğince çıkarılanlar bir daha aynı branşa aktarılamazlar; 13 üncü madde gereğince branştan ayrılanlar ise bir defaya mahsus olmak üzere eski branşına aktarılmak isteyebilirler. Bu durumdaki personelin değerlendirilmesi ilgili branş komisyonunca yapılır ve 11 inci maddede belirtilen usule göre branşa aktarılır. Buna ilişkin süre ve diğer kıstaslar ilgili branş yönergesinde düzenlenir.  

 

Başka Birimde Görevlendirilmeme

 

Kural olarak branşlı personel branşıyla ilgili görevde istihdam edilir.Ancak;

 

a) Branşta aşırı istihdamın ortaya çıkması,

 

b) Diğer hizmet alanlarında personel ihtiyacı bulunması,

 

c) Personel hakkında branştan çıkarma ile sonuçlanacak bir işlemin başlatılması hallerinde mülki idare amirleri, birim amirleri ve daire başkanları branş konusu hizmette aksamaya yol açmamak ve branşlı personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmemek şartıyla, branşlı personeli başka hizmetlerde istihdam edebilir.Bu işlem gerekçeli olarak branşın bağlı bulunduğu daire başkanlığına bildirilir.

 

Branşlı Personel Planlamaları

 

Personel politikasının tespiti ve uygulaması ile branşlı personel planlamaları Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Genel atama döneminde branşlı personelin ön planlamalarını ilgili Daire Başkanlıkları, atamalarını ise Personel Dairesi Başkanlığı yapar.Branş kapsamına alınmamakla beraber, özel bir eğitim gerektiren ve branşlaşma sürecine giren, meslek standardı belirlenmiş hizmet dallarındaki personelin atama ön planlamaları da ilgili daire başkanlığınca yapılarak, değerlendirilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları