logo

01 Ekim 2018

Sözleşmeli Bilişim Personeli’nin Hakları Artırıldı!

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinin niteliklerinin tespiti, bu birimlerde bilişim hizmetlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personelinin sayısını, niteliklerini, ödenecek sözleşme ücretini ve istihdamına dair hususları belirleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.
Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, sözleşmeli bilişim personeli istihdamı ile bu personelin kullanabileceği izinlere ve bu izinlerin ücretli/ücretsiz olma durumuna ilişkin hususlarda yeni belirlemeler yapıldı.
Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:
**Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin belirlenmesine ilişkin yapılacak sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde aynı kapsamda çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilecek.
**Tam zamanlı çalışan sözleşmeli kadın personele, doğum öncesi ve doğum sonrası kullanacağı izinler süresince, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanı tutarında aylık sözleşme ücreti ödenecek.
**Tam zamanlı çalışan sözleşmeli kadın personelin, doğum öncesi ve doğum sonrası kullanabileceği analık izin süreleri ile süt izni süreleri memurlarla aynı olacak.
**Tam ve kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personele; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilecek.
**Tam zamanlı çalışan sözleşmeli personele, bir sözleşme dönemi içinde toptan veya parça parça kullanılmak üzere toplam 10 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilecek.
**Geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi açısından geçerli bir rapor ile kanıtlanan hastalıklar için sözleşme dönemi içinde 30 güne kadar olan hastalık izni süreleri için ilgili sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanı tutarında aylık sözleşme ücreti ödenecek. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülecek.
**Sözleşmeli bilişim personeli, bir sözleşme dönemi içinde hastalık nedeniyle 180 güne kadar hastalık izni kullanabilecek.
**Doğum izni nedeniyle sözleşmesi feshedilen personelden, doğum izni süresinin bitiminden itibaren en geç bir yıl, içinde yeniden görev talebinde bulunanlar önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşunda aynı görev ve şartlarla boş pozisyon bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması ile sözleşmenin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması kaydıyla sınav koşuluna bağlı olmaksızın bir defaya mahsus işe alınabilecek.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “merkez teşkilatlarının” ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “merkez teşkilatlarının” ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kamu kurum ve kuruluşlarını,” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumları,” şeklinde, (d) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Yabancı dil puanı: İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve” ibaresi “ve kesintisiz 15 gün süre ile” şeklinde değiştirilmiştir.
b) İkinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir.”
c) Üçüncü fıkrasında yer alan “diğer birimlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin;
a) İkinci fıkrasında yer alan “ücretsiz” ibaresi “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanı tutarında aylık sözleşme ücreti ödenmek suretiyle” şeklinde, “sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi” ibaresi “doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen” şeklinde değiştirilmiş ve anılan fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılmayan bölümü doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.”
b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Tam zamanlı çalışan personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum izni süresinin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat ücretli süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.”
c) Dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tam zamanlı çalışan personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.”
ç) Beşinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.
d) Altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Kısmi zamanlı çalışan personele, bu maddenin dördüncü fıkrası ile 15 inci maddesi kapsamında ücretli izin verilir. Ancak bu fıkra gereğince izinli sayılacak günlere karşılık ücret ödenebilmesi için, bu günlerin sözleşmede belirtilen çalışma süreleri içinde kalması zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi açısından geçerli bir rapor ile kanıtlanan hastalıklar için sözleşme dönemi içinde 30 günü geçmemek ve hastalık izin süresiyle orantılı olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanı tutarında aylık sözleşme ücreti ödenmek suretiyle hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. Bir sözleşme dönemi içinde 30 günü aşan hastalık hallerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bir sözleşme dönemi içinde hastalık nedeniyle kullanılabilecek izinlerin toplam süresi hiçbir şekilde 180 günü geçemez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin;
a) Birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “otuz” ibaresi “180” şeklinde değiştirilmiştir.
b) İkinci fıkrasındaki “ücretsiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya “bulunması halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, anılan bir aylık sürenin bitim tarihinden geçerli olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında doğum izni veya askerlik nedeniyle sözleşmesi feshedilen personelden, doğum izni süresinin bitiminden itibaren en geç bir yıl, askerlik görevinin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde yeniden görev talebinde bulunanlar önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşunda aynı görev ve şartlarla boş pozisyon bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması ile sözleşmenin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması kaydıyla sınav koşuluna bağlı olmaksızın bir defaya mahsus işe alınabilirler.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “genel idare hizmetleri” ibaresi “teknik hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Üçüncü fıkrasının ilk cümlesinin başına “8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında sınava girmek suretiyle ücret tavan grupları değişenler ile” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları