logo

01 Ekim 2018

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Enstitüsünden:
 
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
 
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü pozisyonlarında görev yapan, ücret ve mali haklar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sürekli personeli kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ve 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Disiplin amirleri

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

 

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 4865 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 9/10/2006 tarihli ve 2006/11103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı yürütür.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları