logo

10 Ocak 2016

yeşil pasaport kimler alabilir

Yeşil pasaport nedir?
Yeşil Pasaport, 1. 2. ve 3. derece kademelerde çalışan, emekli veya bu derecelerde iken istifa eden kamu personeli ve yakınlarına verilen pasaport türüdür.
Pasaport Kanunu’nun 14 A maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
Memurların yurt dışına çıkışlarında büyük imkanlar sağlayan yeşil pasaport, mevzuatta hususi pasaport adı altında düzenlenmiştir. Bu pasaport sahipleri, normal pasaport sahipleri için vize isteyen birçok ülkeye vizesiz gidebilmektedir ve bu durumun büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtmek gerekir.
Bu kanuna göre hususi pasaport verilmesinde kadro derecesinin 1, 2 ve 3 olması oldukça önemlidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”na göre üniversite mezunu memurların 1″inci dereceye kadar yükselmesine herhangi bir engel bulunmamakla beraber, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince 1, 2, 3 ve 4″üncü dereceli memur unvanlı kadro ihdas edilmemiştir.
yeşil pasaport
Yani, her ne kadar üniversite mezunu olan memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, 657 sayılı Kanun”un 67″nci maddesine göre 1″inci dereceye kadar yükselebilse de kadro dereceleri 5″inci dereceden yukarıya çıkamamaktadır. Yukarıda yer verilen hükümde kadro derecesinin 1, 2 ve 3 olması gerektiği belirtildiğinden, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin 1″inci derece olması nedeniyle Hususi Damgalı Pasaport(yeşil pasaport) alınması mümkün değildir.
Ancak, memur kadrosunda görev yapanlar 5″inci dereceden yukarı çıkamamakla birlikte memurla aynı düzey görevde bulunan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni gibi kadrolarda bulunanlar 3″üncü dereceye kadar yükselebilmektedir. Dolayısıyla VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bulunanlar yeşil pasaport alabilmektedirler.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir.
Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.
Hususi damgalı pasaportlar Pasaport Kanununun 14 –C maddesine göre; Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca verilir, Bu nev’i pasaportlar aynı şart dahilinde İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir. Yukarıdaki “A” ve “B” bendlerinde yazılı eşlere ve çocuklara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi veya çocukların refakat hanesine kaydı için de aynı yazılı başvuruya lüzum vardır. Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri lazımdır.
Hususi damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde; hizmet damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir.
Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür. Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer fotoğraflarının pasaportlarına yapıştırılması lazımdır.
Hususi damgalı pasaportlar Pasaport Kanununun Ek-4 maddesine göre; Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususi Pasaport verilir.
Yeşil pasaportun özellikleri nelerdir?
Yeşil pasaport sahiplerini diğer pasaport sahiplerinden ayıran en önemli özellik, dünyanın birçok ülkesine kısa süreli seyahatlerinde vizesiz seyahat şanslarının olmasıdır.Vizesiz gidilebilecek ülkelere örnek vermek gerekirse; Almanya, Fransa, İtalya, Rusya gibi büyük ülkeler sayılabilir. Yeşil pasaport sahipleri hangi ülkelere vizesiz gidebileceklerini Dışişleri Bakanlığının www.mfa.gov.tr adresindeki web sitesinden, vize rejim tablosu adlı alandan kontrol edebilir.
Vize rejim tablosunda, ülkelerin pasaport türümüze göre uyguladığı sınırlamalar ve haklar ayrıntılı olarak yer alır. Yeşil pasaport temelde devlet memurlarına verilmektedir ancak her devlet memuru yeşil pasaport alamaz. Kadro derecesi 1, 2 ve 3 olan devlet memurları, yani kadro türüne göre değişmek ile birlikte ortalama 15 yıl ve daha fazla süre boyunca devlet memurluğu yapmış kişiler yeşil pasaport hakkına sahip olurlar.
Yeşil pasaport, illerde pasaport şube müdürlüklerince verilir. İstanbul ilinde 40 adet pasaport müracat merkezi vardır ancak İstanbul’da yaşayıp yeşil pasaport almak isteyen kişiler İstanbul Fatih Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü’ne başvurması gerekir. İstanbul dışındaki diğer illerde ise pasaport şube müdürlükleri 1’er tane olduğundan, farklı bir başvuru yeri bulunmaz.
Bu tür pasaportların tanzimi için istenilen belgeler
a) Hususi damgalı pasaport talep yazısı.
• Çalışanlara ait hususi damgalı pasaport talep yazısı; hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların mensubu bulunduğu makamca, yetkili amir tarafından tasdiklenerek verilir.
• Emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara ait hususi damgalı pasaport talep yazısı; Emekli oldukları veya çekildikleri kurumlarından tasdiklenerek verilir.
b) Nüfus cüzdanı aslı.
c) Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50×50 veya 50×60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf.
d) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)

Kaynak: http://yesilpasaport.nedir.com/#ixzz3wsSsHTak

Etiketler:
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları